Рукшинська сільська об'єднана територіальна громада

Чернівецька область, Дністровський район

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 Рукшинської сільської ради

Загальна частина

  1. Начальник відділу «Центру надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Рукшинської сільської ради – посадова особа місцевого самоврядування, яка діє відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги».

  1. Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг».

виконавчого комітету Рукшинської сільської ради призначається на посаду розпорядження сільського голови за результатом конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим законодавством та звільняється з посади сільським головою.

1.3. В свої роботі безпосередньо підпорядкований і одержує доручення від сільського голови, заступника сільського голови.

1.4. На посаду начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради призначається особу, яка має вищу освіту за освітньо - кваліфіційним рівнем магістра або спеціаліста, бакалавра є громадянином України, вільно володіє державною мовою, та стаж роботи за фахом на службі не менше двох років.

1.5. Організує, координує та контролює виконання покладених на Центр надання адміністративних послуг завдань. Забезпечує якісне та своєчасне надання адміністративних послуг, державної реєстрації, консультацій суб’єктам звернень.

1.6. У своїй діяльності керується:

- Конституцією України;

- Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

- Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- Законом України «Про Державний земельний кадастр»;

- Кодексом законів про працю України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексам України;

- іншим законодавчим, нормативним документами органів державної влади, що стосуються державної служби та органів місцевого самоврядування (Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про господарське товариства», « Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції» та ін.);

- указами і розпорядженнями Президента України;

- постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрі України;

- нормативно-правовим документами спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації;

- Загальними правилами етичної поведінки державних службових та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим наказом Нацдержслужби від 05.08.2016р. № 158 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016р. за № 1203/29333;

- Регламентом роботи виконавчого комітету Рукшинської сільської ради та інструкцією з діловодства;

- Регламентом роботи Рукшинської сільської ради;

- правила ділового етикету;

- правилами охорони праці та протипожежної безпеки;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

-рішеннями Рукшинської сільської влади та її виконавчого комітету, розпорядженнями Рукшинської сільського голови;

- законодавчим актами та нормативними документами з питань надання адміністративних послуг населенню;

- Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» та її виконавчого комітету Рукшинської сільської ради.

- Регламентом роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради.

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Начальник ВІДДІЛУ «Центру надання адміністративних послуг»:

- здійснює керівництво роботою відділу «Центр надання адміністративних послуг», несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

- організовує діяльність відділу «Центр надання адміністративних послуг», у тому числі що до взаємодії із суб’єктами надання ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників відділу «Центр надання адміністративних послуг», контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- організовує інформаційне забезпечення роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг», роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних засобів;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу «Центр надання адміністративних послуг»,

- сприяє створенню належних умов праці у відділу «Центр надання адміністративних послуг», вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

 

 

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників відділу «Центр надання адміністративних послуг»;

- може здійснювати функції адміністратора;

- виконує інші повноваження згідно актами законодавства та Положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг»;

- представляє «Центр надання адміністративних послуг» при взаємодію з представниками ЦНАП інших громад;

- бере участь в роботі з грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП.

- представляє у встановленому законодавством порядку інтереси відділу ЦНАП у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів за окремим дорученням, оформленим відповідно до чинного законодавства;

- готує та надає сільському голові та його заступника інформаційно-статистичну та аналітичну інформацію про надання адміністративних послуг суб’єктами звернень, письмові звернення, пропозиції, зауваження заяви, клопотання, скарги, запити громадян, їх об’єднання, органів державної влади, підприємств, установ, організацій;

- координує роботу Центру надання адміністративних послуг з іншими структурними підрозділами Рукшинської сільської ради;

- забезпечує належне виконання вимог Закону України Про захист персональних даних з питань, віднесених до його компетенції;

- вивчає досвід роботи Центрів надання адміністративних послуг інших громад.

 • Реалізовувати в межах своєї компетенції державну політику в сфері реєстрації/зняття з реєстрації фізичних осіб:

 • Здійснювати реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання, перебування осіб в Україні,

 • Вносити відомості про реєстрацію місця проживання/перебування, у відповідний документ

 • Вносити відомості до реєстрів мешканців селищної ради.

 • Надавати довідки:

 • про реєстрацію місця проживання;

 • про зняття з реєстрації місця проживання;

 • про реєстрацію місця перебування;

 • про склад сім’ї або зареєстрованих у житлових приміщені

 

ПРАВА

Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» має право:

3.1. Представляти інтереси ЦНАПу у відносинах з суб’єктами надання адміністративних послуг, регіональними дозвільними органами, об’єднаннями громадян, установами, організаціями та підприємствами незалежно від форм власності.

3.2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, погоджувати документи у органах державної влади.

3.3. Безоплатно одержувати у встановленому порядку від суб’єктів надання адміністративних послуг, органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств, установи та організацій, незалежно від форм властивості, дозвільних органів документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг у порядку визначному в чинним законодавством.

3.4. Брати участь у перевірках роботи з питань надання якісних адміністративних суб’єктом звернень.

3.5. Повертати на доопрацювання неналежно оформлені документи.

3.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та покращення роботи Центру надання адміністративних послуг.

3.7. Готувати проекти рішень щодо змін і доповнень з питань роботи Центру надання адміністративних послуг.

3.8. Має право на захист своїх прав, свобод, честі та гідності і ділової репутації.

 

Відповідальність

4.1. Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради несе відповідальність за:

- затримку та низький рівень роботи у досягненні поставлених цілей;

- неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків;

- бездіяльність або невикористання наданих прав;

- порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування;

- умисне чи необережне розголошення інформації, що охороняється законом.

4.2. Роботу начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради оцінює безпосередньо сільський голова та/або заступник сільського голови на основі наступних показників:

 • виконання вимог посадової інструкції та здійснення окремих доручень раніше встановлених строків;

 • своєчасність складання необхідної звітності та інформації;

 • відсутність порушень правил внутрішнього розпорядку.

4.3. Несе персональну відповідальність за недотримання внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

4.4. Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради несе відповідальність, передбачену Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Законом України “Про запобігання корупції” та може бути притягнутий до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

 

Взаємодія

5.1. Начальники відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з державним реєстраторами, адміністраторами та спеціалістами у порядку, який визначений Положенням про відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рукшинської сільської ради.

5.2. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує адміністратор чи спеціаліст згідно з розпорядженням сільського голови.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь